Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1994).

Dalších pět let měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nově zrekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jediným státem bývalého východního bloku, kde si platforma podržela každoroční kontinuitu.

 

 

Dramaturgická rada a mezinárodní porota ČTP 2018

Dramaturgická rada

 • Petra Hauerová – choreografka, tanečnice a taneční pedagožka

 • Yvona Kreuzmannová – zakladatelka a ředitelka Tance Praha, 1 společný hlas s Markétou Perroud

 • Martin Macháček – editor internetové Taneční zóny

 • Markéta Perroud – spoluředitelka festivalu TANEC PRAHA, 1 společný hlas s Yvonou Kreuzmannovou

 • Nina Vangeli – taneční publicistka

 • Jan Žůrek - ředitel DW7, o.p.s.

 

Mezinárodní porota

 • Guy Cools (BE/AT) - taneční kritik, kurátor a dramaturg

 • Francine Gagné (CA) - generální a umělecká ředitelka Circuit-Est Centre Chorégraphique Montreal

 • Maja Hriešik (SK) - režisérka a dramaturgyně

 • Pia Krämer (PT) - O Espaço do Tempo / prezidentka EDN (European Dancehouse Network)

 • Virve Sutinen (FI) - umělecká ředitelka Tanz im August 

Mezinárodní porotu doplní členové dramaturgické rady.

 

Historie

Tanec Praha začal tento festival organizovat po vzoru obdobných již zavedených oborových platforem v Evropě. První ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA byla nenápadnou přehlídkou české taneční tvorby v prostorách Konzervatoře Duncan Centre (1994).

Dalších pět let měl festival podobu profilové akce města Hradec Králové s názvem Entrée k Tanci.

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Platforma definitivně vrátila do hlavního města s cílem využít prostor nově zrekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Švandovo divadlo, La Fabrika, Divadlo Archa, Studio ALTA ad.).

Česká republika je jediným státem bývalého východního bloku, kde si platforma podržela každoroční kontinuitu.

 

 

Základní kritéria výběru

Česká taneční platforma je jednou z vrcholných událostí tanečního života pro naše diváky; úsilím rady je odeznít ve skladbě programu současný stav taneční a pohybové scény v dané chvíli u nás. Platforma je tím zrcadlem k zamyšlení pro komunitu našich tanečních profesionálů.

Česká taneční platforma je také zásadní každoroční příležitostí pro předvedení aktuální kondice našeho současného tance směrodatným zahraničním profesionálům.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje dramaturgická rada České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje porota o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla, která vznikla v České republice. Díly vznikajícími v České republice jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je jedním kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Porota rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext. Chápeme choreografa ve shodě s aktuálním cítěním tanečního divadla jako Autora díla (tedy nikoli jen tvůrce pohybové linie.)

Dramaturgická rada České taneční platformy vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, ba provokativní a extrémní, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě ovšem neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě, ale vždy bude posuzováno v rámci umělecké message (viz výše). Profesionální úroveň vyžadujeme i od ostatních složek scénického provedení.

- Rada sleduje a posuzuje úroveň kompozičního myšlení, preferuje díla vysoce strukturovaná před „řídkými“.

- Rada hodnotí divadelní cítění choreografa, jeho schopnost využít všech vlastností divadelní scény – specifik prostoru, světelného designu, hudby a zvuku, scénografie, kostýmů.

- Bere v úvahu i vhodný či nevhodný výběr tanečníků (v mezích reálných možností tvůrce) a práci choreografa s tanečníky. U tanečníků (případně performerů) nás zajímá jak jejich taneční, eventuálně obecně jevištní profesionalita, tak jejich scénická prezence. Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivou hodnotou; proměnlivá je proto nutně i hierarchie jednotlivých výše vyjmenovaných požadovaných a sledovaných kvalit.

Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem poroty, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Uzná-li to rada v daném roce za vhodné, zavádí zvláštní kategorii „mladé krve“, aby tak povzbudila začínající talenty, popř. jiné (tvorba pro děti apod.). Rada přihlíží k dodržování pravidel ze strany souborů (pokud jde o termíny přihlášení a uvedení přihlašovaných děl), nicméně podle svého uvážení také sama iniciativně oslovuje soubory a vyzývá k účasti, pokládá-li to za smysluplné a užitečné.

Rada má proměnlivý, ale vždy lichý počet členů. Součástí rady jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.