Základní kritéria výběru

Česká taneční platforma (ČTP) je každoroční příležitostí pro sledování aktuálního stavu našeho současného tance a pohybového divadla a trendů, kterými se toto odvětví v ČR ubírá. Platforma je prostorem k zamyšlení pro naše taneční profesionály, stejně jako pro navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje Dramaturgická rada České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje rada o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla. Českými díly jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Z důvodu zachování pestrosti rada v každém roce zařazuje jen jedno dílo od stejného autora / choreografa.

Snahou ČTP je zachycení aktuálního stavu a proto preferuje díla posledního roku. Ve výjimečných případech má Dramaturgická rada z vlastního rozhodnutí právo zařadit dílo, které v předchozím roce bylo přihlášeno, ale z  objektivního důvodu nemohlo být zařazeno.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je porota nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků - profesionálů. Proto je důležitým kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Rada rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext.

Dramaturgická rada ČTP vyhledává a upozorňuje na tvůrce - autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě. Profesionální úroveň vyžaduje rada i od ostatních složek scénického provedení.

Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivá. Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem rady, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Rada má proměnlivý, pokud možno lichý počet členů resp. hlasů. Součástí rady jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.

#tanecpraha