Přihlásit dílo na platformu

Reprezentujete festival, divadelní prostor, network, média či jinou organizaci, která může poskytnout umělcům a souborům příležitost? Registrovat se mohou prezenteři, producenti, organizátoři a novináři.

Česká taneční platforma 2024 se koná 7. – 10. 4. 2024 v Praze

Pro rok 2024 jsou přihlášky děl uzavřené, o dalším ročníku platformy budeme včas informovat, sledujte naše stránky a další komunikační kanály.

Zveme vás však na letošní ročník. Registrujte se  jako profesionál. Získáte přístup k rezervaci jednotlivých částí programu, na networkingové akce a další.

Informace pro umělce

Posláním České taneční platformy je zprostředkovat českým umělcům z oboru současný tanec a pohybové divadlo kontakty na národní i mezinárodní promotéry a dramaturgy a iniciovat konkrétní spolupráci (hostování v zahraničí, účast na workshopech, možnost tvůrčích rezidencí apod.).
Festival hradí honoráře souborům vybraných děl v minimální jednotné výši (s ohledem na velikost produkce/počet účinkujících). Dále hradí nájem a technické zabezpečení hracích prostor, veškerou propagaci, produkci a guest service pro desítky zahraničních hostů.

Česká taneční platforma je každoroční příležitostí pro sledování aktuálního stavu našeho současného tance a pohybového divadla a trendů, kterými se toto odvětví v ČR ubírá. Platforma je prostorem k zamyšlení pro naše taneční profesionály, stejně jako pro navazování tuzemských a mezinárodních kontaktů.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA, která sleduje Dramaturgická rada České taneční platformy při tvorbě programu:

V obecné rovině usiluje rada o demonstraci vysoké kvality a diverzity děl současného tanečního a pohybového divadla. Českými díly jsou míněna díla českých umělců, která byla vytvořena v domácích podmínkách nebo na zahraničních stážích či rezidencích, jakož i díla umělců zahraničních, pobývajících v České republice a zde tvořících. Z důvodu zachování pestrosti rada v každém roce zařazuje jen jedno dílo od stejného autora / choreografa.

Snahou ČTP je zachytit aktuální stav, proto preferuje díla posledního roku, maximálně dvou uplynulých let. Dílo lze na ČTP přihlásit pouze jednou.

Ve výjimečných případech má Dramaturgická rada z vlastního rozhodnutí právo zařadit dílo, které v předchozím roce bylo přihlášeno, ale z objektivního důvodu nemohlo být zařazeno.

Taneční a pohybové divadlo chápeme v širokém moderním liberálním pojetí, kde mají místo jak čistě taneční formy, tak příčné žánry (cross-over); obecně veškeré formy, které pracují s pohybem a tělesností jako hlavní složkou uměleckého výrazu s extenzí až na pokraj tzv. performancí a nového cirkusu. Vzhledem k tomu, že národní platformy jsou běžně sledovány zahraničními hosty, je Dramaturgická rada nucena přihlížet k mezinárodnímu kontextu a předjímat případný zájem zahraničních návštěvníků – profesionálů. Proto je důležitým kritériem i ohled na to, jak mohou vybraná díla případně rezonovat v zahraničí.

Kvalitou díla se rozumí silný názor či postoj tvůrců, pokud jde o téma díla, individuální, nezaměnitelný výraz a originalita tanečního jazyka. Rada rovněž sleduje, zda a jak dílo reaguje na soudobý estetický kontext.

Dramaturgická rada platformy vyhledává a upozorňuje na tvůrce – autory se silným osobním uměleckým rukopisem, tvůrce s odvahou překročit ustálené konvence, stojí-li za jejich tvorbou neodbytná inspirace a relevantní message.

K této kvalitě neodmyslitelně patří profesionální úroveň tanečního/pohybového provedení – které však není cílem samo o sobě. Profesionální úroveň vyžaduje rada i od ostatních složek scénického provedení.

Stav a skladba děl tanečního a pohybového divadla je v jednotlivých ročnících proměnlivá. Vystihnout citlivě změny v estetickém, obsahovém, případně společenském paradigmatu, které není možno jednou provždy definovat, je expertním úkolem rady, která za adekvátní posuny v přístupu bere na sebe plnou zodpovědnost.

Rada má proměnlivý, pokud možno lichý počet členů resp. hlasů. Součástí rady jsou zástupci Tance Praha, kteří také nesou největší odpovědnost za úspěšný průběh a výsledky celého procesu. Disponují jedním hlasem.

Chci zůstat v obraze

  Informace

  guests@tanecpraha.eu

  +420 222 721 531

  +420 603 843 593

  Festivalové centrum

  PONEC - divadlo pro tanec

  Husitská 899/24A

  130 00 Praha 3

  Webové stránky vznikly za finanční podpory EU prostřednitvim NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Kreativní vouchery