Návštěvní řád a Obchodní podmínky

 1. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s  návštěvním řádem a obchodními podmínkami divadla.Všechny vstupenky zakoupíte online přímo na webových stránkách divadla, na goout.cz (kartou / bankovním převodem) nebo na pokladně divadla. Zakoupené vstupenky není možné vyměnit ani vrátit. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence.
 2. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se prokázat platnou vstupenkou. Návštěvníci mladší 15 let se smí po divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby. Za žáky/studenty nese zodpovědnost pedagogický dozor či jiný doprovod.
 3. Změna programu vyhrazena.
 4. Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Informace vydává obchodní oddělení divadla. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení divadla.
 5. Při zrušení představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů obchodního oddělení divadla.
 6. Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50 Kč za vstupenku.
 7. Divák má povinnost si oděvy a tašky uložené v šatně divadla vyzvednout ihned nebo nejpozději 30 min po skončení představení. Pokud chce divák zůstat v kavárně divadla, je nutné, aby si své věci vzal ze šatny k sobě.
 8. Držitel vstupenky bere na vědomí, že během představení či v souvislosti s ním může být pořizován audiovizuální záznam. V souvislosti s tím držitel vstupenky souhlasí s tím, že může být zachycena jeho podoba. Zároveň poskytuje divadlu i třetím osobám oprávnění takový audiovizuální záznam užít pro propagační účely divadla PONEC.
 9. Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení jakýmkoli způsobem včetně internetu a mobilních telefonů je zakázáno.
 10. Po začátku představení není umožněn vstup do hlediště.
 11. Je zakázáno rušit neadekvátním hlukem a jinými výstředními projevy během představení.
 12. Návštěvníci divadla se smí pohybovat pouze v prostorách jim určených a nikoliv do prostorů vyhrazených technikům divadla, umělcům a dalšího personálu.
 13. Do divadla vstupuje každý na vlastní nebezpečí.
 14. Každá osoba vstupující do divadla je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k poškozování divadla či jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek i v okolí divadla.
 15. Provozovatel divadla si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek. Dále osobu, jejíž chování shledá nepřístojným.
 1. Do divadla je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.
 2. V divadle je povolena konzumace pouze jídla a nápojů zakoupených v divadle, a to pouze na vyhrazených místech, vnášení pití do prostoru hlediště lze pouze pokud je nápoj v kelímku. V prostorách divadla je vždy zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.
 3. V případě zapomenutí osobních věcí v divadle během představení, bude tato věc (pokud je nalezena personálem divadla) uložena po dobu 1 měsíce do „ztrát a nálezů“ v kanceláři divadla.
 4. Provozovatel divadla a pořadatel akce nepřebírají žádnou odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal provozovatel divadla do úschovy v prostorách k tomuto účelu zvlášť vyhrazených (šatny). Divák je povinen uhradit ztrátu čísla od šatny ve výši 50 Kč.
 5. V divadle i prostorách vnějšího podloubí je zcela zakázáno kouření a je zakázáno používat otevřený oheň.
 6. V případě evakuace objektu divadla je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.
 7. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovou to závadu ihned nahlásit pověřené osobě.
 8. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom pověřenou osobu nebo zaměstnance divadla. Provozovatel divadla neodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob.
 9. Prostor divadla je bezbariérový a při návštěvě osoby s omezenou schopností pohybu doporučujeme:

  • ke zhlédnutí představení je možné využít pouze první řada hlediště,
  • je povinna mít sebou doprovod, který bude fyzicky schopen se podílet na evakuaci osoby s omezenou schopností pohybu,
  • aby se dostavila nejpozději 30 min před začátkem představení,
  • příchod do divadla je třeba nahlásit hledištnímu personálu u hlavního vchodu, ke vstupu se používá provozní vchod, divadlo zajistí asistenci jednoho pracovníka, který pomůže osobě s omezenou schopností pohybu dostat se do prostor divadla i po skončení ven.
  • využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v sále.
Chci zůstat v obraze

  Informace

  guests@tanecpraha.eu

  +420 222 721 531

  +420 603 843 593

  Festivalové centrum

  PONEC - divadlo pro tanec

  Husitská 899/24A

  130 00 Praha 3

  Webové stránky vznikly za finanční podpory EU prostřednitvim NextGeneration EU, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury České republiky v rámci programu Kreativní vouchery